REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RCOM z dnia 1 marca 2014 roku

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w Sklepie internetowym RCOM (dalej: Sklep).

2. Terminy określone w Regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:

  • Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U .z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • Kodeksu postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.(Dz.U.1964r., nr 43, poz. 296 ze zm.).
  • Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin  utworzony na podst. art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 10 lipca  2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.
  • Sklep (Sklep internetowy) serwis internetowy dostępny pod adresem www.dvscripts.com, gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.
  • Towar – produkt, którego opis jest dostępny w Sklepie.
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem RCOM a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które określa  rodzaj oraz liczbę Towaru.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu Internetowego RCOM  jest Robert Dworakowski dostępny pod adresem: ul.Plac Niepodległości 4, 18-100 Łapy,  który prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) pod nr 001301874/2014, zarejestrowany podatnik VAT, posiadający NIP: 722-154-22-00, REGON: 200877240

2. Kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać:

a) pod numerem telefonu  komórkowego 511-963-742 od pon. do piątku w godz. od 9 do 17.

b) korzystając z poczty elektronicznej: biuro@rcom.net.pl

c) korespondencyjnie : RCOM Robert Dworakowski, Plac Niepodległości 4, 18-100 Łapy

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest Serwis + Sklep Komputerowy oraz sprzedaż internetowa oprogramowania

4. Sprzedający realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym RCOM zawierana jest w języku polskim.

6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy , a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

7. Do korzystania ze  Sklepu Internetowego RCOM wymagany jest komputer z dostępem do Internetu ,który posiada zainstalowany system Windows, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej  albo  Chrome lub Opera z włączoną obsługą Java Script i  obsługą plików Cookies  z minimalną rozdzielczością  ekranu 1024 x 768 pikseli, aktywny adres poczty elektronicznej.

§ 2 Składanie zamówień

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła lub jest tez to kod autorski napisany przez Firmę RCOM.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.

3. Podane ceny zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki.

4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.

5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy złożyć zamówienie na jego stronie internetowej www.dvscripts.com , wypełnić formularz oraz zaakceptować Regulamin.

7. Następnie należy dokonać wyboru Towarów zgodnie z  komunikatami wyświetlanymi na stronie.

8. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do „Koszyka”,  podaje dane niezbędne do dokonania wysyłki i wystawienia rachunku lub faktury VAT , wybiera sposób płatności i wysyła Zamówienie do Sklepu.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje  na podany przez siebie adres e- mail wiadomość ze Sklepu: „Zamówienie ze sklepu internetowego RCOM.” . Z chwilą jego otrzymania umowa sprzedaży zostaje  zawarta.

§ 3 Koszty i termin dostawy

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

2. Przesyłka dostarczona jest w terminie od 1h do 48h.

§ 5 Sposoby płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest zgodnie z dyspozycja Klienta  paragonem lub fakturą VAT. 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225).

2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalne-go opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wy-łącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier hazardowych.

8) otrzymania skryptu i jego używania

9) używania licencji przez okres dłuższy niz 3 dni

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. W wypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.

6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

§ 7. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klient ma prawo do  wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:

1)  Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225),

2) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z pozn. zm.),

3) oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w powiązaniu z  realizacją umów zawartych między Sklepem a Konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwości  miejscowej ogólnej i przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. W stosunku do przedsiębiorców spory te będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu internetowego.

4. Regulamin obowiązuje z dniem 1 marca 2014 roku.